Hodnotenie spokojnosti

    Vážený klient/klientka, Vážený rodinný príbuzný, blízka osoba klienta/klientky CSS - Juh,

   dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o vyjadrenie Vašich podnetov, pripomienok, pochvál a návrhov. Cieľom je zistiť Vašu spokojnosť s kvalitou poskytovaných služieb v CSS - JUH. Vďaka Vašim odpovediam lepšie identifikujeme oblasti v ktorých postupne zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb.

    Dotazník vyplňte zakrúžkovaním jednej vybranej odpovede („smajlíka“) z ponúkanej škály na otázku. V poslednej časti dotazníka môžete uviesť Vaše pripomienky, návrhy a zlepšenia na skvalitnenie starostlivosti v zariadení. Do tlačiva Návrhy a pripomienky prosím, vyjadrite Vaše názory a postrehy.

    Vyplnený Dotazník alebo tlačivo Návrhy a pripomienky môžete odovzdať osobne do pripravenej uzatvorenej schránky, ktorá je umiestnená vo vstupnej časti vestibulu CSS – Juh. Tlačivá sú anonymné, prosím nikde sa nepodpisujte.

     Vopred Vám ďakujeme, že ste si našli čas a odpovedali na naše otázky.