Aktivity s prvkami muzikoterapie

„Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch ako srdce.“

„Hudba je liekom na trápenie duše.“

 

Ide o účinok melódie, rytmu, harmónie a vyvolanie príjemných predstáv. Rytmická výchova je dôležitá pri zaostávajúcom vývine motoriky a v sociálnom vývine. Hudba súvisí s fyziologickými prejavmi (búšenie srdca, tep, dýchanie, ...) a tak môže napomôcť k uzdravovaniu. Pomáha uvoľniť sa, ale aj vyjadriť svoje potreby. Využíva sa spev, hra na jednoduchých rytmických nástrojoch, rytmicko – pohybové cvičenia spojené s riekankami, hranie na telo, pantomíma simulovaná hudbou, muzikomaľba. Tak isto sa využíva hudobná relaxácia (psychické a telesné uvoľnenie počas telesného pokoja).