História zariadenia

Objekt domova dôchodcov v Trenčíne bol stavaný v rámci komplexnej bytovej výstavby. Rozostavaný objekt prevzal ako investor Okresný úrad v Trenčíne a následne Krajský úrad v Trenčíne, ktorý stavbu aj v roku 1998 ukončil. K 1.10.1998 bolo Krajským úradom v Trenčíne zriadené zariadenie sociálnych služieb s názvom Domov dôchodcov so sídlom Trenčín, Juh. Ubehli ešte dva roky, kým 11.9.2000 bol do zariadenia prijatý prvý klient. Slávnostné otvorenie domova dôchodcov sa konalo 18.9.2000, za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny p. Magvašího a prednostu Krajského úradu v Trenčíne p. Gahéra.

Už prvom týždni fungovania zariadenia sa v ňom ubytovalo 16 klientov, postupne do konca roku 2000 bola obsadená celá vtedajšia kapacita - 62 miest.

V roku 2001 bola uvedená do prevádzky časť zariadenia – oddelenie zo zvýšeným psychiatrickým dohľadom, čím sa zmenila kapacita zariadenia a zároveň aj rozsah poskytovaných služieb. Názov organizácie sa zmenil na Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb.

Od 1.1.2002 bol zmenený názov organizácie na Centrum sociálnych služieb so sídlom Trenčín, Juh a bol doplnený predmet činnosti o poskytovanie starostlivosti v chránenom bývaní.

1.7.2002 sa zriaďovateľom Centra sociálnych služieb stal Trenčiansky samosprávny kraj.

V roku 2009 sa Centrum sociálnych služieb stalo poskytovateľom sociálnej služby v Zariadení pre seniorov, v Domove sociálnych služieb a v Zariadení podporovaného bývania.

Od roku 2012 sa zmenil druh sociálnej služby určenej pre fyzickú osobu v Domove sociálnych služieb a v Zariadení podporovaného bývania.

V roku 2013 bol upravený druh, forma, predmet a cieľová skupina, ktorej sa sociálna služba poskytuje. V súčasnosti sa poskytuje sociálna služba v Domove sociálnych služieb, V zariadení podporovaného bývania a v Špecializovanom zariadení.

CSS - Juh má kapacitu 142 prijímateľov sociálnej služby, z toho 80 v Domove sociálnych služieb, 56 v Špecializovanom zariadení a 6 v Zariadení podporovaného bývania.