Apríl 2024 - 9.

Postup pri podávaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je možné doručiť:

  • osobne alebo poštou na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja - oddelenie sociálnej pomoci, kde bude občanovi v prípade potreby poskytnuté základné sociálne poradenstvo o voľných miestach v zariadeniach sociálnych služieb,
  • osobne alebo poštou priamo do vybraného zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Neoddeliteľnou prílohou žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je:

  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
  • posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
  • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s úradne overeným podpisom,
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac.

V prípade, ak má občan záujem o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby bez posúdenia jeho odkázanosti na sociálnu službu, požiada priamo poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie sociálnej služby (sociálna služba sa bude poskytovať bez finančnej podpory z verejných prostriedkov). V tomto prípade si bude občan hradiť úhradu za poskytovanie sociálnej služby vo výške ekonomicky oprávnených nákladov tohto zariadenia sociálnych služieb, v ktorom sa mu bude služba poskytovať.

Upozornenie:

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podáva fyzická osoba, ktorá je žiadateľom. V prípade, ak pre svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, podáva ju na základe plnomocenstva iná fyzická osoba podľa § 31 až 33b Občianskeho zákonníka. Podľa § 92 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov môže na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť aj iná fyzická osoba.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31