Spoločenské hry

Spoločenské hry používajú predovšetkým u klientov s poruchami správania. V hre sa odrážajú skúsenosti klienta, postoje, city, túžby i obavy. Hračky sa vyberajú podľa toho aby sa primerane veku a schopnostiam stimuloval senzomotorický vývin.