Ekonóm

Centrum sociálnych služieb – Juh Trenčín, prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto :  EKONÓM / EKONÓMKA

 

Základné informácie o pracovnom mieste:

 • Miesto práce: Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín
 • Termín nástupu:  01.07.2024
 • Pracovný pomer: pracovná pozícia je obsadzovaná najskôr na dobu určitú na 1 rok s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok
 • Informácie o plate: Plat bude určený v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Termín zaslania žiadosti: bez obmedzenia
 • Popis pracovnej činnosti: samostatné komplexné zabezpečovanie  a vykonávanie  prác v oblasti rozpočtovania a financovania, komplexné vedenie účtovníctva rozpočtovej organizácie. Zabezpečenie styku s bankou – Štátna pokladnica. Spracovanie štatistických výkazov.

  Uchádzači, ktorí spĺňajú nasledovné kvalifikačné predpoklady a požiadavky zašlú písomnú žiadosť s prílohami na nižšie uvedenú mailovú adresu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 

 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • doklady o prípadných absolvovaných kurzoch
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorá má byť vykonávaná
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov
 • presná adresa, telefonický kontakt a elektronický kontakt

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Požadované vzdelanie:

-          Ukončené  úplné stredné odborné vzdelanie v odbore účtovníctvo, ekonomika alebo vysokoškolské vzdelanie I.stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II.stupňa  ekonomického zamerania

Všeobecné spôsobilosti:

 • informačná gramotnosť
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný písomný prejav
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • organizovanie a plánovanie práce
 • osobnostný rozvoj
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • samostatnosť
 • tímová práca
 • rozhodovanie
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • prezentovanie
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • finančná a ekonomická gramotnosť
 • matematická gramotnosť

 

Dôležité osobnostné vlastnosti:

 • dôslednosť
 • precíznosť
 • analytické myslenie, samostatnosť
 • zodpovednosť
 • asertivita
 • iniciatívnosť
 • komunikatívnosť
 • praktické myslenie
 • sebaovládanie
 • spoľahlivosť
 • trpezlivosť
 • vnútorná stabilita

 

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov:

- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

- zákon č. 431/2002  Z.z o účtovníctve

- zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

- zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite

- zákon č. 291/2002 Z.z. o štátnej pokladnici

- zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

- Opatrenie MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

 

Všeobecná inteligencia a mentálne schopnosti:

 • strategické a komunikačné schopnosti, schopnosť pracovať v strese a pod tlakom

 

  CSS – Juh ponúka stabilné pracovné miesto, zamestnancom ponúkame 5 dni dovolenky nad rámec Zákonníka práce. Ponúkame príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie a príspevok na rekreáciu.

Kontakt:

CSS – Juh Trenčín,  Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín , Ing. Milada Kolárová,

0901 918 606, e-mail: milada.kolarova@csstrencin.sk