Img 4958

Voľné pracovné miesta

Centrum sociálnych služieb – Juh Trenčín, prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto : ASISTENT SOCIÁLNEJ PRÁCE

 

Základné informácie o pracovnom mieste:

 • Miesto práce: Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín
 • Termín nástupu:  ihneď
 • Pracovný pomer: pracovná pozícia je obsadzovaná na dobu určitú,  s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok
 • Informácie o plate: Plat bude určený v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Termín zaslania žiadosti: bez obmedzenia
 • Popis pracovnej činnosti: sociálna práca zameraná na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii a na voľbu postupov riešenia sociálnej pomoci, sociálnej rehabilitácia zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby, administratívne práce spojené s výkonom sociálnej agendy a pri obstaraní osobných potrieb prijímateľov sociálnej služby, poradenská práca prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému prijímateľa a poradenského usmernenia.

 

V žiadosti uveďte:

 • osobné údaje žiadateľa, adresu, telefonický kontakt, prípadne elektronický kontakt
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR

K žiadosti  je potrebné doložiť:

 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe
 • kópiu dokladu o vzdelaní
 • všetky ostatné doklady o absolvovaných kurzoch a výcvikoch

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Požadované vzdelanie:

-          vysokoškolské vzdelanie I. stupňa – odbor sociálna práca

Všeobecné spôsobilosti:

 • informačná gramotnosť
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný písomný prejav
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • osobnostný rozvoj
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • samostatnosť
 • tímová práca
 • rozhodovanie
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • prezentovanie
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • finančná a ekonomická gramotnosť
 • matematická gramotnosť
 • tvorivosť (kreativita)

 

Dôležité osobnostné vlastnosti:

 • empatia
 • analytické myslenie, samostatnosť
 • zodpovednosť
 • asertivita
 • iniciatívnosť
 • komunikatívnosť
 • praktické myslenie
 • sebaovládanie
 • spoľahlivosť
 • trpezlivosť
 • vnútorná stabilita
 • dôslednosť
 • precíznosť

 

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov
 • strategické a komunikačné schopnosti, schopnosť pracovať v strese a pod tlakom

 

  CSS – Juh ponúka stabilné pracovné miesto, zamestnancom ponúkame 5 dni dovolenky nad rámec Zákonníka práce. Ponúkame príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie a príspevok na rekreáciu.

Kontakt:

CSS – Juh Trenčín,  Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín , Ing. Milada Kolárová,

0901 918 606, e-mail: milada.kolarova@csstrencin.sk

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum sociálnych služieb – Juh Trenčín, prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto : MZDOVÝ ÚČTOVNÍK / MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA

 

Základné informácie o pracovnom mieste:

 • Miesto práce: Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín
 • Termín nástupu:  01.05.2024
 • Pracovný pomer: pracovná pozícia je obsadzovaná najskôr na dobu určitú na 1 rok s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok
 • Informácie o plate: Plat bude určený v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Termín zaslania žiadosti: bez obmedzenia
 • Popis pracovnej činnosti: samostatné zabezpečovanie  a spracúvanie náročnej mzdovej agendy, spracovávanie štatistických výkazov, pokladničná práca – vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov vrátane výplaty v hotovosti, zabezpečovanie a zodpovednosť za správu majetku zamestnávateľa vo vymedzenej oblasti, zabezpečenie správy registratúry, zodpovednosť za archivovanie a skartáciu komplet v zariadení

  Uchádzači, ktorí spĺňajú nasledovné kvalifikačné predpoklady a požiadavky zašlú písomnú žiadosť s prílohami na nižšie uvedenú mailovú adresu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • doklady o prípadných absolvovaných kurzoch
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorá má byť vykonávaná
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov
 • presná adresa, telefonický kontakt a elektronický kontakt

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Požadované vzdelanie:

-          Ukončené  úplné stredné vzdelanie

Všeobecné spôsobilosti:

 • informačná gramotnosť
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ·      osobnostný rozvoj
 • ·      pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • samostatnosť
 • tímová práca
 • rozhodovanie
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • prezentovanie
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • finančná a ekonomická gramotnosť
 • matematická gramotnosť

 

Dôležité osobnostné vlastnosti:

 • dôslednosť
 • analytické myslenie, samostatnosť
 • zodpovednosť
 • asertivita
 • iniciatívnosť
 • komunikatívnosť
 • praktické myslenie
 • sebaovládanie
 • spoľahlivosť
 • trpezlivosť
 • vnútorná stabilita

 

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov:

- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

- zákon č. 431/2002  Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov

- zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-NV SR 354/ 2018, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov

- zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

- zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

- zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

- zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

- zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon č. 152//1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov

- Opatrenie MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,štátne fondy, obce a vyššie územné celky

-  zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

 

Všeobecná inteligencia a mentálne schopnosti:

 • strategické a komunikačné schopnosti, schopnosť pracovať v strese a pod tlakom

 

  CSS – Juh ponúka stabilné pracovné miesto, zamestnancom ponúkame 5 dni dovolenky nad rámec Zákonníka práce. Ponúkame príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie a príspevok na rekreáciu.

Kontakt:

CSS – Juh Trenčín,  Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín , Ing. Milada Kolárová,

0901 918 606, e-mail: milada.kolarova@csstrencin.sk

------------------------------------------------------------------------------------

Centrum sociálnych služieb – Juh Trenčín, prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto :  EKONÓM / EKONÓMKA

 

Základné informácie o pracovnom mieste:

 • Miesto práce: Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín
 • Termín nástupu:  01.07.2024
 • Pracovný pomer: pracovná pozícia je obsadzovaná najskôr na dobu určitú na 1 rok s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok
 • Informácie o plate: Plat bude určený v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Termín zaslania žiadosti: bez obmedzenia
 • Popis pracovnej činnosti: samostatné komplexné zabezpečovanie  a vykonávanie  prác v oblasti rozpočtovania a financovania, komplexné vedenie účtovníctva rozpočtovej organizácie. Zabezpečenie styku s bankou – Štátna pokladnica. Spracovanie štatistických výkazov.

  Uchádzači, ktorí spĺňajú nasledovné kvalifikačné predpoklady a požiadavky zašlú písomnú žiadosť s prílohami na nižšie uvedenú mailovú adresu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 

 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • doklady o prípadných absolvovaných kurzoch
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorá má byť vykonávaná
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov
 • presná adresa, telefonický kontakt a elektronický kontakt

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Požadované vzdelanie:

-          Ukončené  úplné stredné odborné vzdelanie v odbore účtovníctvo, ekonomika alebo vysokoškolské vzdelanie I.stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II.stupňa  ekonomického zamerania

Všeobecné spôsobilosti:

 • informačná gramotnosť
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný písomný prejav
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • organizovanie a plánovanie práce
 • osobnostný rozvoj
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • samostatnosť
 • tímová práca
 • rozhodovanie
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • prezentovanie
 • digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • finančná a ekonomická gramotnosť
 • matematická gramotnosť

 

Dôležité osobnostné vlastnosti:

 • dôslednosť
 • precíznosť
 • analytické myslenie, samostatnosť
 • zodpovednosť
 • asertivita
 • iniciatívnosť
 • komunikatívnosť
 • praktické myslenie
 • sebaovládanie
 • spoľahlivosť
 • trpezlivosť
 • vnútorná stabilita

 

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov:

- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

- zákon č. 431/2002  Z.z o účtovníctve

- zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

- zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite

- zákon č. 291/2002 Z.z. o štátnej pokladnici

- zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

- Opatrenie MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

 

Všeobecná inteligencia a mentálne schopnosti:

 • strategické a komunikačné schopnosti, schopnosť pracovať v strese a pod tlakom

 

  CSS – Juh ponúka stabilné pracovné miesto, zamestnancom ponúkame 5 dni dovolenky nad rámec Zákonníka práce. Ponúkame príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie a príspevok na rekreáciu.

Kontakt:

CSS – Juh Trenčín,  Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín , Ing. Milada Kolárová,

0901 918 606, e-mail: milada.kolarova@csstrencin.sk

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Centrum sociálnych služieb – Juh  Trenčín   prijme  do  pracovného  pomeru pracovníka na pracovné miesto: OPATROVATEĽ / OPATROVATEĽKA

Informácie o pracovnom mieste:

 • Miesto práce: Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín
 • Termín nástupu: ihneď
 • Pracovný pomer: pracovná pozícia je obsadzovaná najskôr na dobu určitú na 1 rok s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok
 • Informácie o plate: Plat bude určený v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 •  Pracovné činnosti: Opatrovateľ vykonáva pomocnú prácu, rutinnú fyzicky namáhavú pomocnú manipulačnú alebo obslužnú prácu pri vytváraní , prehlbovaní a upevňovaní hygienických, spoločenských a pracovných návykov klientov a pomocnú obslužnú prácu pri opatrovaní klientov vyžadujúcu fyzickú námahu.

Ponúkame stabilné pracovné miesto v nepretržitom pracovnom režime. Zamestnancom ponúkame 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce. Ponúkame príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

V žiadosti uveďte:

-       osobné údaje žiadateľa, adresa, telefonický kontakt, prípadne elektronický kontakt

-       dosiahnuté vzdelanie

-       prehľad doterajšej praxe

-       súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane

        osobných údajov a Nariadenia GDPR

Požiadavky na zamestnanca:

 • Minimálne požadované vzdelanie: akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 • Pozícii vyhovuje uchádzač so vzdelaním:

-       nižšie  stredné  odborné  vzdelanie  získané  v odbore  vzdelávania  so  zameraním na

        opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

-       úplné  stredné odborné  vzdelanie  získané  v  odbore  vzdelávania  so  zameraním  na

        opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

-       vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie

        alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

-       bezúhonnosť

-       empatia, flexibilita, asertívne správanie, komunikatívnosť, odolnosť voči psychickej aj         

        fyzickej záťaži

-       plné nasadenie pri práci a skutočný záujem o prácu

-       spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

-       zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná

Kontakt:

CSS – Juh Trenčín,  Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín , Ing. Milada Kolárová,

 0901 918 606, e-mail: milada.kolarova@csstrencin.sk

---------------------------------------------------------------------------

Centrum sociálnych služieb – Juh  Trenčín   prijme  do  pracovného  pomeru pracovníka na pracovné miesto: SESTRA / PRAKTICKÁ SESTRA – ASISTENT

Informácie o pracovnom mieste:

 • Miesto práce: Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín
 • Termín nástupu: ihneď
 • Pracovný pomer: pracovná pozícia je obsadzovaná najskôr na dobu určitú na 1 rok s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok
 • Informácie o plate: Plat bude určený v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 

 • Pracovné činnosti: Odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb klientov v zariadení sociálnej služby, spolupráca s lekárom a so sestrou špecialistkou pri liečebných, diagnostických a ošetrovateľských výkonoch vykonávané praktickou sestrou alebo sestrou.

 

Ponúkame stabilné pracovné miesto v nepretržitom pracovnom režime. Zamestnancom ponúkame 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce. Ponúkame príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

V žiadosti uveďte:

-       osobné údaje žiadateľa, adresa, telefonický kontakt, prípadne elektronický kontakt

-       dosiahnuté vzdelanie, názov školy, odbor a rok ukončenia

-       prehľad doterajšej praxe

-       súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane

        osobných údajov a Nariadenia GDPR

Požiadavky na zamestnanca:

 • Požadované vzdelanie:

-       úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra

-       úplné stredné odborné vzdelanie v odbore praktická sestra

 • Ďalšia požiadavka:

Povinná registrácia v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

-       spoľahlivosť, asertivita, sebaovládanie

-       empatia, flexibilita, komunikatívnosť, odolnosť voči psychickej aj fyzickej záťaži,        

        fyzická zdatnosť

-       plné nasadenie pri práci a skutočný záujem o prácu

-       zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná

-       snaha stáleho vzdelávania

Kontakt:

CSS – Juh Trenčín,  Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín , Ing. Milada Kolárová,

 0901 918 606, e-mail: milada.kolarova@csstrencin.sk

 -------------------------------------------------------------------------------

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Október 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31