Politika Kvality

Centrum sociálnych služieb – Juh je poskytovateľ sociálnych služieb poskytujúci celoročné pobytové sociálne služby ako domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie so špecializáciou najmä na schizofréniu a zariadenie podporovaného bývania. Vedenie centra si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. Našou víziou je v čo najvyššej miere podpora samostatnosti a sebestačnosti našich klientov a zaistenie najvyššieho možného súkromia na základe ich individuálnych potrieb. Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta.

Politika kvality

Vedenie CSS – Juh sa zaväzuje, že bude:

  • poskytovať služby s cieľom zvýšenia kvality života klienta a jeho začlenenia do prirodzeného sociálneho prostredia v najvyššej možnej miere prostredníctvom podpory jeho schopností.
  • aplikovať zásady uvedené v etickom kódexe, dodržiavať a rešpektovať základné ľudské práva a slobody, ľudskú dôstojnosť, jedinečnosť a individualitu človeka,
  • uplatňovať princíp subsidiarity „pomoc k svojpomoci“ realizovaný v súlade s platnými zákonmi, normami s platnou legislatívou a požiadavkami zainteresovaných strán.
  • aplikovať holistický prístup ku klientovi.
  • spolupracovať s rodinnými príslušníkmi a udržiavať s nimi neformálne partnerstvá.
  • naše služby smerovať k tomu, aby sa klient postupne zaobišiel bez našej pomoci a mohol sa vrátiť do svojho prirodzeného prostredia.
  • zabezpečiť kvalitu služieb zavádzaním nových trendov v oblasti poskytovaných sociálnych služieb.
  • poskytovať podporu našim zamestnancom pri rozvoji ich kompetentnosti a vytváraním vhodných podmienok na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zároveň zabezpečovať poskytovanie primeraných materiálnych, personálnych a organizačných podmienok. Budovať dobré vzťahy na pracovisku.
  • organizovať vzdelávanie pre všetkých zamestnancov školenia prostredníctvom interných a externých seminárov.
  • pri všetkých činnostiach uplatňovať procesný systém manažérstva kvality ako nástroj trvalého zlepšovania poskytovaných sociálnych služieb. Zároveň zapájať všetkých zamestnancov do neustáleho zlepšovania.

 

Táto politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov CSS – Juh a je účinná dňom podpisu.

V Trenčíne, 01.03.2022

Ing. Milada Kolárová, riaditeľ CSS - Juh