Postup pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu občan s trvalým pobytom v územnom obvode Trenčianskeho kraja podáva na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja spolu s potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo výpismi zo zdravotnej dokumentácie nie staršími ako tri mesiace. Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti nájdete:

  • pod textom, kde si ho môžete následne stiahnuť,
  • osobne prevziať na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja,
  • osobne vyžiadať v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Poradenstvo pred podaním žiadosti o posúdenie odkázanosti poskytujú zamestnanci oddelenia sociálnej pomoci TSK (tel.č.: 032/655 55 61, 032/655 55 67 a 032/655 55 69). Poradenstvo môže byť poskytnuté aj v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb (DSS), v rehabilitačnom stredisku (RS), v zariadení podporovaného bývania (ZPB)a v špecializovanom zariadení (ŠZ) (kompetencia vyšších územných celkov) je zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Upozornenie:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva fyzická osoba, ktorá je žiadateľom alebo jej zákonný zástupca. V prípade, ak pre svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, podáva ju na základe plnomocenstva iná fyzická osoba podľa § 31 až 33b Občianskeho zákonníka. Žiadosť môže podať aj iná fyzická osoba, ktorá bude v rámci konania o odkázanosti na sociálnu službu ustanovená opatrovníkom v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.