Snoezelen

Naše služby

Centrum sociálnych služieb Trenčín – Juh poskytuje v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sociálne služby v časti:

 • domova sociálnych služieb (DSS) občanovi, ktorý:
  • je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo
  • je nevidiaci alebo prakticky nevidiaci a spĺňa stanovený stupeň odkázanosti.

V DSS sa poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie,
  • zabezpečuje sa pracovná terapia,
  • záujmová činnosť,
  • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,
  • zabezpečuje poskytovanie ošetovateľskej staroslivosti.

 • špecializovanom zariadení (ŠZ) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá:
  • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä schizofrénia.

V ŠZ sa poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • zabezpečenie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie,
  • pranie,
  • žehlenie,
  • údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie,
  • zabezpečuje sa pracovná terapia,
  • záujmová činnosť a
  • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

 • v zariadení podporovaného bývania (ZPB) sa poskytuje sociálna služba občanovi, ktorý:
  • je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaný na dohľad, pod ktorým je schopný viesť samostatný život.

V ZPB sa poskytuje:

  • dohľad,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • sociálne poradenstvo,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  • vykonáva sa sociálna rehabilitácia.

V CSS -  Juh sa poskytujú služby celoročnou formou.

Cieľom poskytovaných sociálnych služieb je podpora samostatnosti a sebestačnosti klientov a zaistenie možného súkromia, na základe individuálnych potrieb klientov.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac August 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31