Tanec pre radosť IV. 2019

Podmienky prijatia do zariadenia sociálnych služieb

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.).
Podľa uvedeného zákona obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana.
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa podáva vyššiemu územnému celku.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu, na prepravnú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári sa podáva na mestský úrad alebo obecný úrad (tlačivo žiadosti s príslušnými prílohami je potrebné žiadať na mestskom úrade alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska žiadateľa).
Na základe predloženej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, príslušný orgán vykoná posudkovú činnosť (sociálnu a lekársku) a vyhotoví komplexný posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Prijímanie do zariadenia sociálnych služieb

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby je nutné, aby podal písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy obci, vyššiemu územnému celku alebo nimi zriadenému ZSS. 

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať nasledovné náležitosti:

  • meno a priezvisko občana, ktorému sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jeho pobytu, druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení,
  • formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení,
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
  • doklady o majetkových pomeroch (čestné vyhlásenie),
  • deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,
  • iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.

K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je povinný občan priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

 


Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Január 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31