Centrum sociálnych služieb - JUH
Centrum sociálnych služieb - JUH

Centrum sociálnych služieb - JUH

Centrum sociálnych služieb  Juh poskytuje v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sociálne služby v časti:

  • domova sociálnych služieb (DSS)
  • špecializovaného zariadenia (ŠZ)
  • zariadenia podporovaného bývania (ZPB)

Cieľom poskytovaných sociálnych služieb je podpora samostatnosti a sebestačnosti klientov a zaistenie možného súkromia, na základe individuálnych potrieb klientov.

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín

Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb - Juh (skratka CSS - Juh)

Sídlo organizácie: Liptovská 3134/10, 911 08  Trenčín

Forma hospodárenia: Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

IČO: 34 05 65 05