Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou.